dr Katarzyna Ślusarska

Katarzyna Ślusarska

Dyżur: czwartek godz. 10:00 -12:00

ORCID: 0000-0003-0069-7461

academia.edu 

research gate

e-mail: katarzyna.slusarska@usz.edu.pl

 

Studia magisterskie odbyłam na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską pt. Gordijewska odnoga w systemie szlaków handlowych w 2 połowie II tys. BC” pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Kośko obroniłam w 2000r. W tym samym roku dostałam się na studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. W tym czasie moje zainteresowania badawcze dotyczyły obrządku pogrzebowego społeczności epoki brązu północnego Nadczarnomorza. W trakcie studiów doktoranckich odbyłam staże naukowe w Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie, staż biblioteczny na Freie Universität Berlin, a także wyjazd w ramach programu Erasmus na Christian-Albrecht- Universität zu Kiel.  W tym czasie brałam udział w badaniach archeologicznych w Polsce i na Ukrainie.

Rozprawę doktorską pt. „Systemy wierzeniowo-obrzędowe Północnego Nadczarnomorza w trzecim i początku drugiego tysiąclecia przed Chr.” obroniłam w 2005. Promotorem mojej dysertacji był prof. dr hab. Aleksander Kośko, a recenzentami prof. dr hab. Janusz Czebreszuk i dr hab. Lech Czerniak, prof. UG.

W latach 2006-2020 byłam zatrudniona w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W 2016 r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Biologii Sądowej na Wydziale Biologii UAM, a w 2019 r warsztaty z paleoradiologii w Szpitalu Klinicznym w Zagrzebiu.

Zainteresowania badawcze:

  • archeologia epoki brązu i początków epoki żelaza
  • bioarcheologia
  • archeologia śmierci
  • archeologia kognitywna
  • ekologia człowieka

Granty i projekty

2007- 2008 – badania ratownicze na trasie obwodnicy Słupska
2007-2009 – Polsko-Ukraińska Ekspedycja Archeologiczna „Marglewa Griada” – finansowanie Instytutu Archeologii i Etnologii UG – badania stanowiska kurhanowego Stepanivka-Margleva Griada, obv. Luhansk, Ukraina
2015 – kierownik ze strony UG grantu Growth potential of Archaeological Cultural heritage in the South Baltic – GAC. Projekt przygotowawczy we współpracy z Regional municipality of Bornholm/Dania , Bornholms Museum Roenne/Dania, Lunds universitet, Lund/Szwecja – Finansowanie: seed money – Interreg South Baltic 2007-2013.
2017 – wykonawca: Ośrodek starożytnego brązownictwa pomorskiego we wczesnej epoce żelaza w Juszkowie, gm. Pruszcz Gdański. Finansowanie: MNiDK
2018-2019 – instruktor w programie Slavia Fieldschool in Mortuary Archaeology.

Członkostwo w  organizacjach

  • EAA – European Assotiation of Archaeologists
  • PPA – Paleopathology Association
  • SNAP – Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich

Publikacje (wybór)

2019
Nieobecna obecność – dane do rekonstrukcji produkcji tekstylnej i stroju społeczności schyłku epoki brązu i początków epoki żelaza Niżu Europejskiego. (w: ) Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko. s. 469-484.  Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Archeologii

2017
Faces from the past: face urns of the Pomeranian culture and an idea of humans in the early Iron Age (w: ) Schwarzberg Heiner, Becker Valeska (eds.)Bodies of clay : on prehistoric humanised pottery : proceedings of the Session at the 19th EAA Annual Meeting at Pilsen, 5th September 2013. s. 213-230. Oxford: Oxbow Books
(P. Fudziński – współautor) Ośrodek starożytnego brązownictwa pomorskiego we wczesnej epoce żelaza w Juszkowie, gmina Pruszcz Gdański. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne.

2015
Osadnictwo kultury pomorskiej na stanowisku Gdańsk Łostowice, st. 20 (w: ) Epoka żelaza i wczesna epoka brązu na Pomorzu. Z najnowszych badań i odkryć. s. 41-53. Gdańsk:   Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologiczych w Gdańsku
(Ł. Połczyński – współautor) Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku wielokulturowym Gdynia Wielki Kack 10, gm. loco, woj. pomorskie. Pomorania Antiqua 24, 239-253.
(T. Galewski – współautor) Archeologia kulturoznawcza a badania nad zjawiskiem skarbów przedmiotów metalowych w epoce brązu i początkach epoki żelaza. Pomorania Antiqua 24, s. 9-29.

2014
Wyniki badań archeologicznych kurhanu nr 2 na stanowisku Stepanivka-Margleva Gruda, obw. Luhansk, Ukraina. Gdańskie Studia Archeologiczne     4, s. 9-32.

2012
„Darowane” czy „przynależne”. Kilka uwag w kwestii interpretacji inwentarzy grobowych na przykładzie grobów wspólnoty katakumbowej, Gdańskie Studia Archeologiczne 2, 55-64.                 
Ikonografia społeczności wczesnej epoki brązu Północnego Nadczarnomorza (w: ) W. Blajer (red.) Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicata. s. 517-520. Kraków/Pękowice: Wydawcy: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego / Wydawnictwo Profil-Archeo.

2011
(A. Ostasz, A. Strobin – wpółautorzy) Wielokulturowe stanowisko w Widzinie, pow. Słupsk, nr w miejscowości 8, AZP: 10-28/153 (w: ) XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza, s. 211-246. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne.
Uwagi o uniwersalnym znaczeniu kurhanu w tradycji grzebalnej społeczności wspólnoty katakumbowej wczesnego okresu epoki brązu Nadczarnomorza (w: ) H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (red. ) Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e. s .141-148. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
Typ Hordeevka – studium przypadku. Uwagi o systemie ponadregionalnych więzi kulturowych obszarów dorzeczy Bohu-Bugu w świetle danych archeologicznych i ich interpretacji. (w: ) A. Kośko, M. Ignaczak, M. Szmyt (red) Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. przed Chr. .s.367-373. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

2009   
(Arkadiusz Koperkiewicz, Piotr Lewandowski, Justyna Nowacka, Janusz Różycki – współautorzy). Wstępne wyniki badań ratowniczych na trasie obwodnicy Słupska. Osadnictwo cyklu łużycko-pomorskiego na stanowiskach Redzikowo 12, 13, 14. (w: ) Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza. s. 181-186. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne.
(M. Ignaczak – współautor) Osadnictwo społeczeństw kultury łużyckiej, (w: ) Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A, t. VI. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie
Hordeevka–implications of archaeological research on extra-regional relations (cultures of the Boh-Bug rivers basin), Baltic-Pontic Studies vo. 14, s 368-374.

2008
Reguła i wyjątek. Wybrane aspekty obrządku pogrzebowego wspólnoty katakumbowej (w: ) Na pograniczu światów Studia z pradziejów międzymorza bałtyckopontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin. s. 529-545. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie

2007
Kurhan w tradycji grzebalnej społeczności północnego Nadczarnomorza we wczesnym okresie epoki brązu, Środowisko pośmiertne człowieka. Funeralia lednickie 9, s. 251-256        

2006
Funeral rites of the catacomb community: 2800-1900 BC: ritual, thanatology and geographical origins, Baltic-Pontic Studies, vol 10.

2005
Some Remarks on the Possibility that there existed an „Eastern Branch” in the System of Amber Routes in the Late Bronze and Early Iron Ages (w: ) I. Galanaki, Y. Galanakis, R. Laffineur, H.Tomas (red) Between the Aegean and Baltic Seas. Prehistory across borders, s. 371-375. Liege: Universitè de Liège

2003
(M. Ignaczak – współautor)  The radiocarbon chronology of the Urnfield Complex and the dating of cultural phenomena in the Pontic Area (late Bronze Age and early Iron Age), Baltic-Pontic Studies vol. 12, s. 382-395.