RagowIN2

Foto 2: Ragow, studenci odkrywają wczesnośredniowieczną jamę osadę (fot. F. Biermann)