RagowIN6

Foto 6: Ragow, Wczesnosłowiańska jama osadnicza z ceramiką typu Sukow (fot. N. Posselt)