Studia II stopnia

Archeologiczne studia magisterskie (II stopnia)

Charakterystyka programu

Katedra Archeologii Instytutu Historycznego US prowadzi dwuletnie studia magisterskie na kierunku archeologia. Program studiów zapewnia licencjatom – absolwentom Uniwersytetu Szczecińskiego, lub innych uczelni – odbycie zaawansowanej edukacji zawodowej i umożliwia podejście do egzaminu magisterskiego. Po jego pomyślnym zaliczeniu i zdobyciu stopnia magistra absolwent może – pod warunkiem osiągnięcia wymaganej prawem liczby 12 miesięcy praktyki zawodowej – osiągnąć pełnię uprawnień zawodowych i prowadzić samodzielnie badania wykopaliskowe. Absolwenci mają także możliwość kontynuowania kariery naukowej na studiach doktoranckich w dowolnym ośrodku uniwersyteckim.

Uwaga!!! Szczegółowy plan studiów II stopnia na Archeologii możecie pobrać w formacie pdf klikając tutaj. 

Program studiów magisterskich w Katedrze Archeologii IH Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje następujące cele:

1. Wyposażenie studentów w zaawansowaną wiedzę archeologiczną, umożliwiającą zdobycie pełnych uprawnień zawodowych (po odbyciu wymaganej prawem praktyki).

2. Zapoznanie studentów z najnowocześniejszymi metodami i wynikami badań.

3. Przekazanie studentom zasobu wiedzy praktycznej i umiejętności, które umożliwią im dobrą pozycję startową na rynku pracy także poza archeologią.

Aspekty kształcenia

Program studiów obejmuje szereg zajęć, realizowanych przez 4 semestry (2 lata) studiów, podzielonych na grupy przedmiotów obowiązkowych, oraz przedmiotów do wyboru przez studenta. Niezależnie od tego podziału, program został skonfigurowany w taki sposób, by poza podstawowym kanonem niezbędnej wiedzy umożliwić studentom zapoznanie się z badaniami, które stanowią o specyfice i osiągnięciach naszej jednostki, oraz umożliwić zdobycie dodatkowych umiejętności cennych na runku pracy. Ponieważ nazwy poszczególnych zajęć nie zawsze oddają w pełni ich profile, poniżej przygotowaliśmy krótki przewodnik po naszym programie studiów. Poszczególne zajęcia zostały pogrupowane według kluczowych aspektów programu studiów, przy czym niektóre z nich mogą się powtarzać, jeśli realizują więcej, niż jeden aspekt.

Archeologia Bałtyku

Wspólnym mianownikiem tej grupy zajęć, poruszających tematykę różnych zagadnień i okresów jest związek z regionami leżącymi wokół Bałtyku, ze szczególnym naciskiem na Pomorze zachodnie i Meklemburgię. To regionalne ukierunkowanie oddaje jeden z istotnych kierunków badawczych realizowanych przez pracowników Katedry Archeologii. Podczas tych zajęć studenci zdobywają szeroką wiedzę, obejmującą historię Wikingów i Słowian, wyniki badań podwodnych i wiele innych aspektów:

 • Archeologia Europy Północnej w dobie Hanzy (sem. III)
 • Archeologia Bałtyku – badania podwodne i krajobrazy zatopione (sem. IV)

Aktualne problemy badawcze

Są to zajęcia uzupełniające wiedzę z ogólnego kursu archeologii o nowe odkrycia, rezultaty ostatnich badań itp.:

 • Archeologia społeczna (sem. I)
 • Aktualne problemy badawcze: archeologia Bliskiego Wschodu (sem. I)
 • Aktualne problemy badawcze: epoka kamienia (sem. I)
 • Current problems in European Iron Age archaeology (sem. II)
 • Aktualne problemy badawcze: archeologia wczesnego średniowiecza (sem. III)
 • Aktualne problemy badawcze: archeologia epoki brązu i początków epoki żelaza (sem. II)

Archeologia środowiska

Celem zajęć z tej grupy jest zapoznanie studentów z tymi dziedzinami nauk przyrodniczych, które umożliwiają rekonstrukcję paleośrodowiska i zrozumienie związków między kulturą, a elementami świata przyrody ożywionej i nieożywionej. W ramach tych zajęć studenci zapoznają się z nowoczesną analityką umożliwiającą precyzyjne odtwarzanie warunków życia w minionych epokach, oraz identyfikację zasobów środowiska, wykorzystywanych w pradziejach. Wśród zajęć z tej grupy petroarcheologia reprezentuje jedną ze specjalności naszej Katedry:

 • Człowiek a środowisko (sem. II)
 • Metody i techniki prospekcji podwodnej (sem. II)

Archeologia śmierci

Zaawansowane metody analiz w zakresie badań nad archeologią śmierci:

 • Laboratorium archeologiczne (sem. I)
 • Zaawansowane metody badan bioarcheologicznych (sem. III)

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i archeoturystyka

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności ułatwiające badania, promocję i ochronę dziedzictwa archeologicznego w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Zdobywana na zajęciach wiedza ma także na celu ułatwienie podjęcie ewentualnej pracy w zawodach nie związanych bezpośrednio z archeologią:

 • Podstawy prawne ochrony zabytków (sem. I)
 • Archeoturystyka (sem. III)
 • Dziedzictwo archeologiczne Pomorza Zachodniego (sem. III)
 • Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w Unii Europejskiej (sem. IV)
 • Promocja dziedzictwa archeologicznego (sem. IV)

Archeologia współczesności

Do specjalności Katedry Archeologii IH US należą także badania nad archeologią współczesności oraz archeologią współczesnych konfliktów zbrojnych. Zajęcia wprowadzają w tajniki tego działu archeologii:

 • Archeologia miejsc pamięci (sem. II)
 • Archeologia współczesności (sem. III)

Ćwiczenia terenowe i praktyki muzealne

Na drugim stopniu studiów studenci uczestniczą w 3-tygodniowych zajęciach terenowych, a dodatkowo po zaliczeniu 1. roku biorą udział w 3-tygodniowych ćwiczeniach terenowych (w wymiarze 90 godzin). Łącznie zajęcia terenowe na studiach 2 stopnia trwają 6 tygodni. Celem tych zajęć jest doskonalenie umiejętności związanych z pracą na wykopaliskach archeologicznych, aplikacji wiedzy teoretycznej odnoszącej się do metodyki badań, procedur pobierania i zabezpieczania prób do badań specjalistycznych, planowania prac badawczych, zarzadzania zespołem etc. w warunkach rzeczywistych badań wykopaliskowych.

Ponadto w trakcie całego cyklu studiów studenci odbywają 2-tygodniowe praktyki muzealno-konserwatorskie organizowane przez podmioty zewnętrzne.

Przedmioty wybierane przez studenta

Przedmioty w tej grupie są wybierane przez samych studentów, umożliwiając indywidualne profilowanie swoich zainteresowań w obrębie oferty dydaktycznej Katedry Archeologii. W toku całych studiów studenci realizują 4 wykłady monograficzne. Na pierwszym roku studenci wybierają dwuletnie seminarium, w ramach którego przygotowują rozprawę magisterską. Zarówno wykłady monograficzne, proseminaria, jak i seminaria są dostępne w ramach zmiennej puli zajęć, związanej z badaniami prowadzonymi przez poszczególnych pracowników Katedry.