dr Piotr Maliński

dr Piotr Maliński

Na urlopie od 1.X.2020 r. do 30.IX.2022 r.

ORCID

Academia.edu

ResearchGate

PUBLI

E-mail: piotr.malinski@usz.edu.pl

Tel. 91 444 32 80

 

 

W latach 1994-2001 studiowałem etnologię w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obroniłem pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Vorbricha pt. Podziemne galerie drenujące na świecie a system rhettar Marrakechu. Następnie w 2004 roku podjąłem studia magisterskie na kierunku archeologia w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: archeologia orientalna i antyczna), których nie ukończyłem.

Od 2005 roku byłem słuchaczem Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam w 2012 roku obroniłem dysertację doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Vorbricha pt. Między wykopaliskami rabunkowymi a archeologicznymi. Społeczno-kulturowa funkcja materialnych śladów przeszłości w Dolinie Nilu (na przykładzie plemienia Manasir z północnego Sudanu), uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii.

W 2013 roku zostałem zatrudniony na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, na stanowisku adiunkta afiliowanego początkowo do Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej (2013-2015), a następnie do Katedry Badań nad Konfliktami i Pokojem (2015-2016), Instytutu Politologii i Europeistyki (2016-2019) i Instytutu Historycznego (2019-2021).

W latach 1999-2018 byłem współorganizatorem i uczestnikiem kilkunastu ekspedycji naukowych do Afryki (Maroko, Mauretania, Mali, Senegal, Egipt, Sudan) i Azji (Syberia, Mongolia). Brałem udział w badaniach wykopaliskowych w Polsce, Egipcie (Polsko-Egipska Misja Archeologiczno-Konserwatorska Kom el-Dikka w Aleksandrii) i Sudanie (Polska Misja Archeologiczna na IV Katarakcie Nilu). Dwukrotnie przebywałem na stypendium zagranicznym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego i Oddziału Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Od 2016 roku sprawuję funkcję przewodniczącego Rady Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach.

Zainteresowania naukowe:
• antropologia kultury;
• interdyscyplinarne studia nad dziedzictwem i krajobrazem kulturowym rzek;
• etnoarcheologia podwodna;
• społeczno-kulturowa rola dziedzictwa archeologicznego;
• etnologia Afryki;
• historia i dziedzictwo II wojny światowej.

Granty

2008-2012
Główny wykonawca projektu badawczego promotorskiego (pod kierownictwem prof. dra hab. Ryszarda Vorbricha) nr N N109 176034, pt. Między wykopaliskami rabunkowymi a archeologicznymi. Społeczno-kulturowa funkcja materialnego dziedzictwa przeszłości w dolinie Nilu (na przykładzie plemienia Manasir z północnego Sudanu), finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w ramach 34. konkursu projektów badawczych (kwota dotacji 36 600 PLN).

2008
Realizator projektu z zakresu edukacji rozwojowej (koordynator prof. dr hab. Ryszard Vorbrich) nr MSZ 1338/2008, pt. Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę, finansowanego w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (kwota dotacji 78 145 PLN).

2009
Asystent koordynatora projektu z zakresu edukacji rozwojowej (koordynator prof. dr hab. Ryszard Vorbrich) nr MSZ 1231/2009, pt. Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę: kontynuacja 2009, finansowanego w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (kwota dotacji 111 352 PLN).

2013-2014
Wykonawca projektu badawczego (pod kierownictwem dra Mariusza Drzewieckiego) nr 2012/05/N/HS3/01164, pt. Krajobraz nierówności społecznych. Analiza przestrzenna dawnego i współczesnego osadnictwa w rejonie V Katarakty Nilu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 3 (kwota dotacji 74 687 PLN).

2013-2015
Wykonawca projektu badawczego (pod kierownictwem dra hab. Bogdana Matławskiego, prof. US) nr 507-3000-270907, pt. Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regionie zachodniopomorskim po 1945 roku – badania i promocja, finansowanego przez Lokalne Grupy Rybackie województwa zachodniopomorskiego (kwota dotacji 62 976 PLN). Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Projekt współpracy realizowany w ramach Osi 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeży obszarów rybackich 2007-2013, środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

2018-2019
Osoba realizująca pojedyncze działanie naukowe nr 2018/02/X/HS3/00475, pt. Etnoarcheologia podwodna Dolnej Odry. Wstępne badania wraków na wybranych odcinkach rzeki, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 2 (kwota dotacji 49 995 PLN).

Wybrane publikacje naukowe

2012
P. Maliński, Dahaba – poszukiwacze samorodków złota z Pustyni Nubijskiej. Funkcjonowanie i organizacja nowej grupy zawodowej w Sudanie, w: Sudan – bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Warszawa 2012, s. 285-310.
P. Maliński, Koncepcja przeszłości w tradycji ustnej plemienia Rubatab z północnego Sudanu, w: Przez źródło do przeszłości. Materiały z II Sesji naukowej doktorantów Wydziału Historycznego UAM, Poznań 12-15 kwietnia 2018 roku, red. I. Grzelczak-Miłoś, M. Praczyk, K. Wiśniewski, Poznań 2012, s. 177-191.
K. Meissner, P. Maliński, Kultura własna i kultura „obca” w dziecięcej wizji świata. Analiza twórczości plastycznej dzieci z sudańskiego plemienia Manasir, w: Sudan – bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Warszawa 2012, s. 311-340.
A. Elmirghani Ahmed, M. Drzewiecki, P. Maliński, Polsko-sudański projekt naukowy „Fortece Sudanu”. Krajobrazy kulturowe w perspektywie badań archeologicznych i etnologicznych, w: Sudan – bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Warszawa 2012, s. 51-82.

2013
M. Drzewiecki, P. Maliński, Jawgul – A Village Between Towers, „Sudan & Nubia”, Vol. 17, 2013, s. 101-108.
P. Maliński, Pływająca Stacja Badawcza Koła Naukowego Etnologów im. Marii Antoniny Czaplickiej. Idea, założenia i perspektywy, „Zwierciadło Etnologiczne. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 2, 2013, s. 71-81.
P. Maliński, M. Drzewiecki, Krajobraz nierówności społecznych. Projekt badawczy we wsi Jawgul jako przyczynek do studiów nad dawną i współczesną kulturą regionu Mahas (północny Sudan), w: Bilad as-Sudan – kultury i migracje, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Warszawa 2013, s. 191-220.
P. Maliński, A. Chlebowski, A. Elmirghani Ahmed, Polskie badania nad ludami i kulturami Kordofanu – historia, najnowsze wyniki i przyszłe perspektywy, w: Bilad as-Sudan – kultury i migracje, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Warszawa 2013, s. 221-247.

2014
P. Maliński, Some Remarks of the Role of Volcanic Craters in the Traditional Economy of the Manasir Tribe of the Bayuda Desert, „Gdańsk Archaeological Museum African Reports”, vol. 11, 2014, s. 79-88.
P. Maliński, Ostatni rejs parowca „Abbas”. Tragiczny incydent z okresu Mahdiji w świetle źródeł pisanych i sudańskiej tradycji ustnej, w: Bilad as-Sudan – napięcia i konflikty, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Pelplin 2014, s. 131-163.
P. Maliński, Literatura piękna jako źródło do badań nad kulturą zachodniopomorskich rybaków łodziowych w okresie powojennym, w: Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regionie zachodniopomorskim po 1945 roku, red. B. Matławski, K. Piasecki, Szczecin 2014, s. 13-39.
P. Maliński, Od rybołówstwa do akwakultury. Współczesne oblicza gospodarki rybackiej na pograniczu pomorskich makroregionów, w: Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regionie zachodniopomorskim po 1945 roku, red. B. Matławski, K. Piasecki, Szczecin 2014, s. 153-183.
P. Maliński, Społeczno-kulturowa rola Flisu Odrzańskiego w perspektywie badań etnologicznych, w: Kanał Bydgoski w systemie polskich dróg wodnych, red. A. Kosecki, Bydgoszcz 2014, s. 136-147.

2015
P. Maliński, Polish Belles-lettres as a Source for Research on Culture of West Pomeranian Boat Fishermen after 1945, „Roczniki Socjologii Morskiej. Annuals of Marine Sociology”, Vol. XXIV, 2015, s. 59-78.
P. Maliński, K. Meissner, Siedząc przy stole, którego nie ma. Heterogeniczność preferencji żywieniowych w północnym Sudanie jako problem bada(w)czy, „Zwierciadło Etnologiczne. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 4, 2015, s. 57-66.
P. Maliński, Studencki Program Naukowo-Badawczy „Flis Odrzański w perspektywie badań etnologicznych”, „Zwierciadło Etnologiczne. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 4, 2015, s. 147-149.
P. Maliński, M.K. Khalil, E. Elmoubark, Starożytne zabytki, polityka i archeologia w Sudanie, w: Sudan – archeologia i historia. Sudan – archaeology and history, red. J. Różański, M. Ząbek, Warszawa 2015, s. 7-38.
P. Maliński, Społeczno-kulturowe konteksty śledzia w literaturze pięknej i naukowej – na przykładzie twórczości autorów szczecińskich, w: Śledź a sprawa polska, red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański 2015, s. 95-112.

2016
P. Maliński, W. Filipowiak, P. Krajewski, Wrak łodzi rybackiej z Kamienisk, gmina Goleniów, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. XII, 2016, s. 633-646.
P. Maliński, P. Krajewski, S. Radaszewski, Wrak łodzi z lekkiego parku przeprawowego NLP w Rejonie Pamięci Narodowej, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. XII, 2016, s. 647-656.
P. Maliński, M. Dworczyk, Krzyże nad Odrą. Nowe lapidarium z dawnych pomników nagrobnych w Rejonie Pamięci Narodowej, w: IV Nadodrzańskie spotkania z historią 2016, red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański – Mieszkowice 2017, s. 181-196.
P. Maliński, Działalność Pływającej Stacji Badawczej Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2013-2015, w: XII Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego. Gdańsk-Gdynia 2014, red. J. Litwin, (Studia i Materiały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, t. 17), Gdańsk 2016, s. 40-56.
P. Maliński, O ponownym odkrywaniu Odry. Uwe Rada, Odra. Życiorys pewnej rzeki, tłum. Zdzisław Owczarek, Wrocław-Wojnowice 2015, „Literatura Ludowa”, nr 6, 2016, s. 60-62.

2017
P. Maliński, Kolekcja filokartystyczna Rafała Kubicy z Mieszkowic i jej wartość źródłowa dla badań przeszłości regionu, „Rocznik Chojeński”, t. IX, 2017, s. 221-247.
P. Maliński, Searching for Nubian Desert Gold with a Metal Detector. Functioning and Organization of dahaba Occupational Group in Sudan, w: Collectanea Sudanica. vol. I, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Figuil – Warsaw, 2017, s. 123-150.
P. Maliński, Rzeka krwi, śmierci i chwały. Obraz walk na linii Odry wiosną 1945 roku w utworach literatury pięknej, w: V Nadodrzańskie spotkania z historią 2017, red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański – Mieszkowice 2017, s. 189-215.

2018
W. Filipowiak, P. Maliński, K. Kokora, K. Meissner. R. Vorbrich, Śladami rebelii słowiańskich niewolników w Afryce. Sprawozdanie z interdyscyplinarnej wyprawy badawczej do Maroka, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. XIV, 2018, s. 309-343.
P. Maliński, S. Radaszewski, P. Krajewski, Wrak z Porzecza – relikt walk Armii Czerwonej na linii Odry w 1945 roku, „Rocznik Chojeński”, t. X, 2018, s. 169-192.
P. Maliński, Belchite – pole bitwy, miejsce pamięci i „przestrzeń dla pokoju”, w: Studia z dziejów anarchizmu (3). Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939), red. R. Skrycki, Chojna 2018, s. 209-232.
P. Maliński, Walki Wojska Polskiego nad Odrą w 1945 roku jako motyw twórczości artystycznej w sztukach wizualnych, w: VI Nadodrzańskie spotkania z historią 2018, red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański – Mieszkowice 2018, s. 191-212.
P. Maliński, Przemiany lapidarium w Starych Łysogórkach. Nowe elementy, ich treści i przesłania, w: VI Nadodrzańskie spotkania z historią 2018, red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański – Mieszkowice 2018, s. 225-232.

2019
P. Maliński, The Lower Oder: ‘Gardens full of Wrecks’. First Results of Ethnoarchaeological Research, w: Archaeology: Just Add Water. Underwater Research at the University of Warsaw, red. A. Chołuj, M. Mileszczyk, M. Nowakowska, (“Światowit” Supplement Series U: Underwater Archaeology, vol. 2), Warsaw 2019, s. 221-244.
P. Maliński, Śladami wraków z biegiem Odry Wschodniej, w: VII Nadodrzańskie spotkania z historią 2019, red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański – Mieszkowice 2019, s. 175-196.
P. Maliński, S. Radaszewski, P. Krajewski, Underwater Relic of the Battle of the Oder River – a Wreck of a Frontal Semi-Pontoon from the Soviet N2P Pontoon-Bridge Park, w: Archaeology: Just Add Water. Underwater Research at the University of Warsaw, red. A. Chołuj, M. Mileszczyk, M. Nowakowska, (“Światowit” Supplement Series U: Underwater Archaeology, vol. 2), Warsaw 2019, s. 205-220.

2020
P. Maliński, A. Chlebowski, A. Elmirghani Ahmed, Polish Research on the People and Cultures of Kordofan – History and the Most Recent Results, w: Collectanea Sudanica, vol. 2, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Pelplin 2020, s. 121-158.
P. Maliński, Klęska urodzaju: rezultaty poszukiwań i interdyscyplinarnych badań wraków odrzańskich w latach 2018-2019, e-poster, DOI: 10.13140/RG.2.2.32311.96164/2.
M. Dworczyk, P. Maliński, Korowód pokoleń na szlaku nadodrzańskich walk. Zmiany atrakcyjności turystycznej Rejonu Pamięci Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki – na przykładzie lokalnych placówek muzealnych, w: Korowód pokoleń. 75 lat polskiego Pomorza Zachodniego, red. A. Bartczak, M. Witek, Szczecin 2020, s. 133-156.

Wybrane publikacje popularnonaukowe

2014
P. Maliński, Pływająca Stacja Badawcza: szczecińscy studenci etnologii na fali, „Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy”, nr 4, 2014, s. 24-26.
S. Iwasiów, P. Maliński, ‘A Good Ethnologist Knows How to Listen’ – Slawomir Iwasiów interviews Dr Piotr Maliński, an assistant professor in the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Faculty of Humanities at the University of Szczecin, „Refleksje. The West Pomeranian Educational Bimonthly”, nr 4, 2014, s. 4-7.
S. Iwasiów, P. Maliński, „Dobry etnolog potrafi słuchać”. Z doktorem Piotrem Malińskim, adiunktem w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Humanistycznego US, rozmawia Sławomir Iwasiów, „Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy”, nr 4, 2014, s. 8-11.

2015
P. Maliński, Pływająca Stacja Badawcza US, czyli odrzański nurt badań młodych humanistów, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 1-3, 2015, s. 32-35.
P. Maliński, Jubileuszowy XX Flis Odrzański – spotkanie dawnych i nowych tradycji żeglugi śródlądowej, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 7-9, 2015, s. 72-74.
P. Maliński, Między dwoma brzegami. Prom Bez Granic w Gozdowicach, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 10-12, 2015, s. 38-40.

2016
P. Maliński, Uwagi na marginesie książki Uwe Rady „Odra. Życiorys pewnej rzeki”, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 1-3, 2016, s. 77-79.
P. Maliński, Obchody 71. rocznicy forsowania Odry. Badacze z US w Rejonie Pamięci Narodowej, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 4-6, 2016, s. 66-69.
P. Maliński, Odrzańskie ryby, rybacy i żywieccy górale w Żabnicy, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 7-9, 2016, s. 83-85.
P. Maliński, W. Filipowiak, Qarjat as-Saqaliba. W poszukiwaniu zaginionej osady Słowian w Maroku, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 10-12, 2016, s. 80-81.
W. Filipowiak, P. Maliński, Qarjat as-Saqaliba: osada Słowian w Maroko, „Biuletyn Informacyjny Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS”, nr 4, 2016, s. 27-29.
S. Iwasiów, P. Maliński, „Dobry etnolog potrafi słuchać”. Z doktorem Piotrem Malińskim, adiunktem w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Humanistycznego US, rozmawia Sławomir Iwasiów, w: Retrospekcje. 25 rozmów na 25-lecie „Refleksji”, red. S. Iwasiów, Szczecin 2016, s. 108-112.
P. Maliński, Koło Naukowe Pływająca Stacja Badawcza Uniwersytetu Szczecińskiego, w: 1. Przegląd Kół Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, bez redaktora, Szczecin 2016, s. 17.

2017
P. Maliński, Zachodniopomorskie „ogrody pełne wraków”. Zatopione dziedzictwo przeszłości regionu, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 4-6, 2017, s. 70-72.
P. Maliński, Koło Naukowe Pływająca Stacja Badawcza Uniwersytetu Szczecińskiego, „Biuletyn Kół Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 2, 2017, s. 9.
P. Maliński, Muzeum Regionalne w Kierzkowie, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 7-12, 2017, s. 29-31.
P. Maliński, Muzealna współpraca, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 7-12, 2017, s. 32-34.

2018
P. Maliński, Znad Odry nad Nil. Szczecińscy badacze w Sudanie, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 1-3, 2018, s. 5-8.
P. Maliński, Belchite – hiszpańskie miasto-widmo, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 4-6, 2018, s. 12-14.
P. Maliński, Wielki Flis Niepodległości 2018, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 7-9, 2018, s. 27-29.
P. Maliński, Etnoarcheologiczne badania odrzańskich wraków i wrakowisk, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 7-9, 2018, s. 54-56.
E.B. Nowak, P. Maliński, Słowo wstępne, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 1-3, 2018, s. 2.

2019
P. Maliński, Żelbetowa flota III Rzeszy na Pomorzu Zachodnim: historia i współczesność, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 1-3, 2019, s. 70-72.
P. Maliński, Jubileusz szczecińskiego afrykanisty. Aliquantum temporis et magni labores…, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 4-6, 2019, s. 65-66.
P. Maliński, Szczecińska pamiątka z epoki pary – wrak bocznokołowca na Karwich Łęgach, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 4-6, 2019, s. 100-103.

2020
P. Maliński, Ponad sto wraków: efekt wstępnych badań podwodnego dziedzictwa kulturowego w dolnym biegu Odry, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 1-3, 2020, s. 41-44.
P. Maliński, Cum debita reverentia… Słów kilka o profesorze Bogdanie Matławskim i poświęconej mu księdze pamiątkowej, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 1-3, 2020, s. 76-79.
P. Maliński, P. Mikołajewski, Dźwiękowe obrazy z głębin. Rekonesans wrakowy na Regalicy z podwodną kamerą akustyczną ARIS, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 4-6, 2020, s. 82-85.

2021
P. Maliński, I. Bodus-Olkowska, G. Zaniewicz, Pływające laboratorium i zatopione dziedzictwo. Interdyscyplinarna współpraca badaczy z US i Akademii Morskiej w Szczecinie, „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 7-8, 2021, s. 45-48.

Megality ziemi łobeskiej

Ziemia łobeska to piękny i jeden z najczystszych ekologicznie rejonów Polski. Przywołać można w tym miejscu chociażby tzw. Wzgórze Lotników (Ryc. 1) […]