dr Agnieszka Matuszewska

Agnieszka Matuszewska

Gabinet: 977c

Dyżur: piątek 14:00 – 16:00

ORCID: 0000-0002-5795-8098

academia.edu

research gate

e-mail: Agnieszka.Matuszewska@usz.edu.pl

 

Dr Agnieszka Matuszewska studiowała archeologię w Instytucie Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2003 roku uzyskała tytuł zawodowy magistra archeologii, a następnie w 2008 stopień doktora.  W latach 2007-2009 była zatrudniona jako asystent naukowy na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Od 2009 pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim. Odbyła staże naukowe na Białorusi (Białoruska Akademia Nauk, Mińsk) oraz w Danii (Uniwersytet w Arhus). Brała udział w badaniach wykopaliskowych między innymi na wczesno brązowej osadzie obronnej w Bruszczewie (Wielkopolska), w Ales Stenar (Szwecja), Mierzynie (Pomorze Zachodnie) oraz badaniach ratowniczych. Kierowała badaniami związanymi z projektem rekonstrukcji grobowców megalitycznych w Dolicach oraz na wczesno neolitycznym obiekcie typu rondel w Nowym Objezierzu. Oprócz archeologii przedmiotem jej szczególnego zainteresowania jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego. Znajduje to odzwierciedlenie w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej (wykłady, konkursy edukacyjne, organizacja wystaw i festynów, udział w audycjach radiowych i filmach popularnonaukowych). Z ramienia Uniwersytetu Szczecińskiego jest opiekunem merytorycznym projektu związanego z budową skansenu archeologicznego w Dolicach. Współtworzyła kierunku studiów – menedżer dziedzictwa kulturowego, którego jest koordynatorem. Była członkiem komisji Schyłku Neolitu i Początków Epoki Brązu Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I Polskiej Akademii Nauk na okres jego VI kadencji. Od 2016 roku jest prezesem Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Wykształcenie

Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Magister archeologii, rok uzyskania – 2003
Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Doktor, rok uzyskania – 2008

Zainteresowania badawcze

Neolit i wczesna epoka brązu
Zjawisko megalityzmu w Europie
Wczesnoneolityczne struktury ceremonialne (rondele)
Prawne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Archeoturystyka

Granty

  • Grant promotorski KBN „Kultura ceramiki sznurowej w strefie  południowobałtyckiej. Taksonomia, chronologia, rozwój przestrzenny”. (2005 r.  –   2007 r.).
  • „Program weryfikacji grobowców megalitycznych na terenie Pomorza Zachodniego. Program badawczo konserwatorski” (realizowany w trybie dwuletnim – 2011-2012 r.; dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Narodowe, priorytet 5 Ochrona Zabytków Archeologicznych (kierownik projektu).
  • „Zaginione, ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich.” (realizowany w 2012 r. przez Muzeum Narodowe w Szczecinie; dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Narodowe, priorytet 2 Wspieranie Działań Muzealnych (wykonawca).
  • „Neolityczny rondel w Nowym Objezierzu. Społeczne i kosmologiczne aspekty zmian kulturowych na przełomie 6 i 5 tysiąclecia przed Chr.” Narodowe Centrum Nauki Opus 14 nr rejestr projektu: 2017/27/B/HS3/02925 (wykonawca). 

Otrzymane nagrody i wyróżnienia 

  • Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe (2012 r.).
  • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne (2018 r.).
  • Wybór w ramach 10 największych odkryć archeologicznych w Polsce 2014 roku – portal archeolog.pl (2014 r.).
  • Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne (2020 r.).

Najważniejsze publikacje

2004    Znaczenie tradycji Pucharów Dzwonowatych w strefie leśnej Europy   Wschodniej, Гiстарычна- археалагiчны зборнiк, No 19,  s. 58-69, Mińsk.
2007 Akulturacja protobrązowa schyłkowoneolitycznych społeczności kultury ceramiki sznurowej na terenie Dolnego Nadodrza, [w:] Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Zbornìk referátov z 25. zasedání bádatelů pro výzkum neolitu  Čech, Moravy a Slovenska, Hradec Králové, 30. 10. – 2. 11. 2006, s. 136-146, Hradec Kralove (współautor).
2008  Obrzańska enklawa późnej kultury ceramiki wstęgowej w świetle materiałów ze stanowiska nr 14 w Sulechowie, [w:] I. Cheben, I. Kuzma (red.) Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. Zbornìk referátov z 26. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska, Michalovce, 24.-27. 9. 2007,  s. 169-176, Nitra (współautor).
2010  The Lower Odra enclave of Corder Ware Culture  in the light of contacts in the South-western Baltic zone, [w:] Å. Larsson, L. Papmehl-Dufay (eds.) Uniting Sea II, Stone Age Societies in the Baltic Sea, s. 249-271, Sztokholm.
2011 Kultura ceramiki sznurowej na Dolnym Nadodrzu, Poznań.
2012 The Cultural Issues as Related to the Neolithic Antiquities: An Introducion, [w:] K. Kowalski, D. Kozłowska-Skoczka (red.) Lost-Saved. The Pomeranian Antiquities Collection of Szczecin, Szczecin, s. 69-79 (współautor).
2012 Megality Pomorza Zachodniego. Na tropie budowniczych tajemniczych grobowców z epoki kamienia, Szczecin (redaktor). /Megaliths of Western Pomerania. On the track of the builders of the mysterious Stone Age tombs, Szczecin (współredaktor).
2014  Культура шнуровой керамики в южно-балтийской области, ПРОБЛЕМЫ БАЛТИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ, Выпуск 2, s. 62-77, Калининград.
2016 Społeczności kultury pucharów lejkowatych na wyspie Wolin/Funnel Beaker culture communities on Wolin Island, Materiały Zachodniopomorskie Nowa Seria, t. XII, s. 77-124.
2016 Dolicki mikroregion osadniczy w świetle badań nieinwazyjnych, Fontes Archaeologici Posnanienses : annales Musei Archaeologici Posnaniensis. Vol. 52, s. 151-173 (współautor).
2018 The Funnel Beaker Culturein the Szczecin Lowlands – looking back on the last 30 year, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, t. 47, s. 131-147.
2019  A report on the verification of megalithic tombs in Western Pomerania, Poland, in: Johannes Müller, Martin Hinz, Maria Wunderlich (Eds.) Megaliths – Societies – Landscapes.  Early Monumentality and Social Differentiation in Neolithic Europe, vol. 1, Bonn, s. 277-287.
2019 Kultura pucharów lejkowatych na Nizinie Pyrzyckiej, w: M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak, P. Makarowicz, (red.) Vir Bimaris. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko, Poznań, s. 371-384.
2020 The Neolithic rondel and its social context on the further research of the Danubian Word, W: Monumentalising life in the neolithic : narratives of change and continuity / edited by Anne Birgitte Gebauer, Lasse Sørensen, Anne Teather and António Carlos Valera,Oxford ; Philadelphia : Oxbow Books (współautor).