dr Marcin Szydłowski

Marcin Szydłowski

Gabinet: 977C

dyżury:   czwartek 16:00 – 17:30

ORCID: 0000-0002-9071-5848

e-mail: marcin.szydlowski@usz.edu.pl

 

Urodzony 15 marca 1979 roku w Legnicy. Maturę uzyskał w 1998 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Legnicy. W latach 1998 – 2003 studiował archeologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończył broniąc w 2003 pracę magisterską pt. „Topogeneza Grupy Kościańskiej Kultury Unietyckiej” (promotor prof. dr hab. Aleksander Kośko). W okresie od X 2003 do VI 2004 stażysta w Instytucie Prahistorii UAM. W latach 2004 – 2009 uczestnik studiów doktoranckich w tymże Instytucie. Zrealizował pracę doktorską na temat: „Przemiany osadnicze w neolicie i początkach epoki brązu w dorzeczu górnej i środkowej Obry. Geografia osadnictwa.” (promotor: prof. dr hab. Janusz Czebreszuk).

            Zajmuje się przede wszystkim młodszą epoką kamienia w Wielkopolsce i na Pomorzu. Swoją pracę zawodową rozpoczął od uczestnictwa w badaniach na osadzie obronnej w Bruszczewie. Zajmował się pradziejami i wczesnym okresem średniowiecza na ziemi kościańskiej, czego efektem była książkowa publikacja: „Bruszczewo. Starożytne centrum cywilizacyjne w okolicach Śmigla.” Kierownik programu: „Wielkopolskie Zdjęcie Megalitów” –  badania nad przejawami megalityzmu w Wielkopolsce.

            W latach 2005-2007 uczestnik studiów podyplomowych z zakresu geologii. Zakończonych obroną pracy dyplomowej: „Kamienne zabytki niekrzemienne z osady wczesnobrązowej w Bruszczewie stan. 5, pow. Kościan (sezony 1964-1968)”. Specjalista w dziedzinie petroarcheologii. Prowadzi badania nad zróżnicowaniem surowcowym zabytków kamiennych, metod produkcji oraz śladów użytkowania. Ponadto zajmuje się określeniem proweniencji importów surowców kamiennych na Niżu Polskim. Obecnie realizuje projekt badawczy dotyczący emporiów handlowych w basenie Morza Bałtyckiego w VII – X wieku (identyfikacji kierunków wymiany na podstawie pochodzenia surowców kamiennych).

W roku 2006 był stypendystą Rządu Czeskiego na Uniwersytecie Masaryka w Brnie.
Absolwent studiów podyplomowych w IP UAM : „Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym”.
Od X 2009 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Szczecińskim w Katedrze Archeologii Instytutu Historycznego.
Od 1 IX 2020 roku pełni funkcję Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Humanistycznego US.

Wybrane publikacje naukowe

  • Starożytne centrum cywilizacyjne w okolicach Śmigla. Kościan 2004.
  • Grobowce megalityczne w Wielkopolsce, zarys programu konserwatorsko – badawczego. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski 3, s. 63-69. Poznań 2006 (współautor).
  • Koscian group of the Unetice culture in the light of the long-distance trade [w:] XL Studia Archeologiczne, s. 195-212. Wrocław 2007.
  • Akulturacja protobrązowa schyłkowoneolitycznych społeczności KCSZ na terenie Dolnego Nadodrza. [w:] Archeologcké studie Univerzity Hradec Králové. Svazek 1. Hradec Králové 2007, s. 141-149 (współautor).
  • Zabytki kamienne (niekrzemienne) z wczesnobrązowej osady obronnej w Bruszczewie, pow. Kościan. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne XLIX, s. 93-102, Wrocław 2007.
  • Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu. Wrocław 2013.
  • Surowce skalne użytkowane przez społeczności młodszej epoki kamienia na Niżu Polskim. W świetle najnowszych badań petroarcheologicznych. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 57, s. 65-80.
  • Użytkowanie surowców skalnych na obszarach poglacjalnych Polski w neolicie i początkach epoki brązu. Gdańsk 2017.