Kiarszys G. 2015. Trzy światy średniowiecza. Iuxta castrum Sandouel, Szczecin: WNUS.

Trzy światy średniowiecza. Iuxta castrum Sandouel

„Krajobraz kulturowy jest pojęciem, które pojawia się często w kontekście polityki regionalnej. W potocznym rozumieniu stanowi on połączenie walorów środowiska naturalnego z formami powstałymi w wyniku działań człowieka. Można więc zadać pytanie – co wspólnego ma zamieszkiwana przez nas przestrzeń z przeszłością? Znany geograf Yi-Fu Tuan stwierdził kiedyś, że najłatwiej jest zrozumieć ten związek komuś żyjącemu w świecie pełnym historycznych budowli i dzieł sztuki, a Europa przypomina pod tym względem prawdziwe muzeum z bogatymi zbiorami. Jednak sama obecność zabytków wcale nie musi skłaniać kogokolwiek do skierowania swoich myśli ku przeszłości. Ich wartość podyktowana jest bowiem przede wszystkim tym, co o nich wiemy i jak je postrzegamy.”

Publikację można pobrać w formacie pdf z poniższego linka: https://www.academia.edu/29533892/Trzy_%C5%9Bwiaty_%C5%9Bredniowiecza_Iuxta_castrum_Sandouel

 

W końcu 2015 roku, nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego ukazała się książka „Trzy światy średniowiecza. Iuxta castrum Sandouel” autorstwa dr Grzegorza Kiarszysa, pracownika Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Książka podejmuje tematykę badań krajobrazowych nad średniowiecznymi grodziskami z wykorzystaniem nieinwazyjnych technik prospekcji terenowej, kartografii historycznej oraz archiwalnych danych dotyczących rezultatów badań archeologicznych. W swoich rozważaniach autor sięga po inspiracje zaczerpnięte z historii, antropologii kulturowej, geografii, filozofii oraz sztuki. Książka porusza także zagadnienia, związane z rolą jaką odgrywa krajobraz kulturowy i znajdujące się w nim zabytki archeologiczne w życiu współczesnych ludzi.

 

 

Treść publikacji jest podzielona na pięć rozdziałów. Całość jest bogato ilustrowana obrazami autorstwa wrocławskiego artysty Dariusza Bufnala. W książce znajduje się także katalog, w którym zostały zaprezentowane szczegółowe modele i plany omówionych stanowisk archeologicznych, fotografie lotnicze oraz rezultaty badań geofizycznych. 

Tematyka książki obejmuje obszar powiatu górowskiego (woj. dolnośląskie) i jest podsumowaniem badań przeprowadzonych w ramach grantu „Osady obronne w krajobrazie kulturowym powiatu górowskiego (woj. dolnośląskie)”, zrealizowanego przez Katedrę Archeologii US.

Badania krajobrazowe oraz przygotowanie i druk publikacji zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

przyznanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach priorytetu 5. „Ochrona zabytków archeologicznych”, edycja 2014.