XXIV Sesja Pomorzoznawcza za lata 2022-2023

Katedra Archeologii IH Uniwersytetu Szczecińskiego
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim
Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Zachodniopomorski

XXIV Sesja Pomorzoznawcza

za lata 2022-2023

            Katedra Archeologii Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie we współpracy z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim, Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu oraz Oddziałem Zachodniopomorskim Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich organizują w dniach 15-17 listopada 2023 roku XXIV Sesję Pomorzoznawczą za lata 2022-2023. Przykładem poprzednich sesji zostaną przedstawione referaty oraz sprawozdania z badań terenowych (systematycznych, ratowniczych, sondażowych). Do uczestnictwa w Sesji Pomorzoznawczej zapraszamy archeologów prowadzących badania wykopaliskowe na terenie Pomorza, jak też wszystkich archeologów interesujących regionem, a także specjalistów z dziedzin współpracujących z archeologią.

            Wystąpienia będą prezentowane w dwóch blokach ułożonych według kryterium chronologiczno-kulturowego: od epoki kamienia do okresu wczesnego średniowiecza oraz okresy późnego średniowiecza i nowożytności. Przewiduje się, że czas przedstawienia referatu nie może przekroczyć 20 minut, natomiast komunikatu 10 minut. Udostępniamy także możliwość prezentacji posterów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia czasowego wystąpień lub propozycji zmiany części komunikatów na postery.

            Konferencja odbywać się będzie w siedzibie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79. Termin nadesłania formularza zgłoszenia wystąpienia lub uczestnictwa upływa z dniem 30 czerwca 2023 r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji referatów, a osoby przyjęte jako prelegenci zostaną poinformowani o tym fakcie do 15 lipca 2023 r. Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany wszystkim zgłoszonym osobom do 30 września 2023 r.

Planowany jest druk materiałów pokonferencyjnych.

Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, pobytu i noclegów uczestnikom sesji, nie dokonują też rezerwacji miejsc hotelowych. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 120 PLN płatne na konto 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 w terminie do 31 sierpnia 2023 r. W tytule zapłaty proszę podać nazwisko uczestnika oraz numer subkonta „0025”.

Zgłoszenia proszę nadsyłać pocztą elektroniczną na adresy: pomorzoznawcza@iaepan.szczecin.pl; a.janowski@iaepan.szczecin.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
ul. Kuśnierska 12/12a
70-530 Szczecin
Z DOPISKIEM „SESJA POMORZOZNAWCZA”

Klikając na poniższy link można pobrać kartę zgłoszeniową. Uwaga, przeglądarka Chrome blokuje pobieranie załącznika. Aby pobrać kartę zgłoszeniową należy użyć innej przeglądarki.

Pobierz kartę zgłoszeniową klikając tutaj.