dr hab. Marcin Majewski, prof. US

dr hab. Marcin Majewski, prof. US

Gabinet: 977a

ORCID: 0000-0001-8404-3347 

academia.edu

research gate

Email: marcin.majewski@usz.edu.pl

Tel. +4891 444 33 26

 

 

 

Archeolog z zamiłowania i zawodu, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce otrzymał w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2006). Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia został nadany w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (20016). W latach 2001-2007 zatrudniony jako archeolog i kierownik Działu Archeologicznego Muzeum w Stargardzie. Od 2007 r. dyrektor Muzeum w Stargardzie, które w 2013 r. przekształciło się w Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Od 2011 r. adiunkt w Zakładzie Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US, a od 2018 r. profesor US. Od 2019 r. został powołany na kierownika Katedry Archeologii w Instytucie Historycznym US.

Jest członkiem gremiów naukowych i doradczych m.in.: Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Szczecinie. Ponadto jest członkiem w kolegiach redakcyjnych i radach naukowych czasopism naukowych, m.in. Kwartalnika Historii Kultury Materialnej.

Przez wiele lat był inicjatorem i kierownikiem szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych prowadzonych na Starym Mieście w Stargardzie (m.in. obszar dawnego kościoła i klasztoru augustianów i kwartał IX). W swoich badaniach zajmuje się również przemianami kultury funeralnej okresu nowożytnego (m.in. krypty i komory grobowe kolegiaty NMP w Stargardzie, krypta szlachecka w Białowąsie).

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z archeologią, kulturą materialną i przemianami w rzemiośle późnego średniowiecza oraz czasów nowożytnych obszaru Europy Północnej. Swoją pasję badawczą ukierunkowuje również na inwentaryzację terenową zabytków sztuki, w tym szczególnie rzemiosła artystycznego.

 

Udział w projektach badawczych (wybór)

 • 2012, Archeologia Stargardu t. 1. Badania zachodniej części kwartału V, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zadanie nr 752/12);
 • 2015-2016, Archeologia Stargardu t. 2. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zadanie nr 1650/15);
 • 2017, Archeologia Stargardu t. 3. Badania na obszarze Rynku Staromiejskiego, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zadanie nr 1771/17);
 • 2019, Archeologia Stargardu t. 4. Wojna trzydziestoletnia. Pożar miasta w dniu 7 października 1635 r., dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zadanie nr 582/19);
 • 2019, Archeologia Stargardu t. V,1. Badania kwartału IX. Najstarsze ślady osadnictwa, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zadanie nr 1874/19).

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 2000, 2003-2005 – nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Stargardu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury i sztuki;
 • 2002 i 2011 – wyróżnienie i nominacja w ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2001 i 2010;
 • 2008 – srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego nadana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego;
 • 2012 – złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami” nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • 2014 – nagroda za „Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku 2013” przyznana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego;
 • 2016 – nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególnie osiągnięcia naukowe.

 

Ważniejsze publikacje i redakcje

 • (red.) Ludwisarstwo stargardzkie i pomorskie XIV–XVII wieku. W 350. rocznicę odlania ostatniego dzwonu w Stargardzie. Katalog wystawy, Stargard 2003;
 • Księgi rękopiśmienne na Pomorzu Zachodnim, [w:] Dzieje sztuki polskiej, t. II, cz. 3: Malarstwo gotyckie w Polsce. Synteza, red. A. S. Labuda i K. Secomska, Warszawa 2004, s. 481–486;
 • Kamienica mieszczańska w Stargardzie Szczecińskim w XIV–XVIII wieku, [w:] Kamienica w krajach Europy Północnej, red. M. J. Sołtysik, Gdańsk 2004, s. 162–179;
 • z: Tureczek M., Merten Jacob – ludwisarz pogranicza polsko-brandenbursko-pomorskiego przełomu XV i XVI wieku, [w:] Ziemia Międzyrzecka. Śladami historii. Materiały z III sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu 13 maja 2005 r., red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz – Zielona Góra 2005, s. 107–125;
 • Ludwisarstwo stargardzkie XV–XVII wieku, Stargard 2005;
 • Późnośredniowieczne odlewnictwo brązowe na Pomorzu w świetle źródeł historycznych i archeologicznych. Wstęp do badań, [w:] Nie tylko archeologia. Księga poświęcona pamięci Eugeniusza „Gwidona” Wilgockiego, red. E. Cnotliwy, A. Janowski, K. Kowalski i S. Słowiński, Szczecin 2006, s. 279-292;
 • Dekoracje ornamentalne i figuralne zabytków ludwisarstwa pomorskiego z XIV-XVI wieku, [w:] Ludwisarstwo w Polsce. Materiały z VII Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, red. K. Kluczwajd, Toruń 2007, s. 163–178;
 • (red.) Katalog Zabytków Powiatu Stargardzkiego. Opracowanie autorskie: A. Bierca, E. Gwiazdowska, K. Kalita-Skwirzyńska, O. Kulesza-Szerniewicz, N. Maćków, M. Majewski, U. Markiewicz, E. Rymar, S. Słowiński, W. Witek, t. I-II, Stargard 2010;
 • Eine Bewertung der archäologischen Forschung über die Neuzeit in Hinterpommern während der letzten zwei Jahrzehnten, [w:] Neue Zeiten. Stand und Perspektiven der Neuzeitarchäologie in Norddeutschland, hg. von U. Müller, (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Bd. 213), Bonn 2012, s. 173-179;
 • Pilgerzeichen auf Glocken in hinterpommerschen Kirchen, [w:] Wallfahrer aus dem Osten. Mittelalterliche Pilgerzeichen zwischen Ostsee, Donau und Seine. Beiträge der Tagung Perspektiven der europäischen Pilgerzeichenforschung 21. bis 24. April 2010 in Prag, H. Kühne, L. Lambacher, J. Hrdina (Hrsg.), (Europäische Wallfahrtsstudien, Hrsgn. v. H. Kühne, J. Hrdina u. T. T. Müller), Frankfurt am Main 2013, s. 51-68;
 • Późnośredniowieczny warsztat ludwisarski odkryty na kwartale IX w Stargardzie, [w:] XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, pod red. H. Panera i M. Fudzińskiego, Gdańsk 2013, s. 45-69;
 • Katalog Zabytków Powiatu Stargardzkiego. Suplement, Stargard 2013;
 • Renesansowe kafle zachodniopomorskie. Studium z historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych, Stargard-Szczecin 2015;
 • (red.) Archeologia Stargardu, t. 2. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego, Stargard 2016;
 • z: Rębkowski M., Simiński R., Pielgrzymki pomorskie w średniowieczu. Stan i perspektywy badań, „Przegląd Zachodniopomorski”, 1 (2016), s. 129-168;
 • Recz – miasto na dawnym pograniczu pomorsko-nowomarchijskim. Dotychczasowe wyniki badań archeologicznych, [w:] Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich. Studia dedykowane pamięci Tadeusza Nawrolskiego, pod red. G. Nawrolskiej, H. Panera, J. Piekalskiego, E. Trawickiej, Gdańsk 2016, s. 77-90;
 • Patryca, matryce i kafle renesansowe – nowe odkrycie z Pomorza Zachodniego, [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, pod red. A. Różańskiego, cz. 2, Poznań 2017, s. 1365-1385;
 • (red.) z: Stań K., Archeologia Stargardu, t. 3. Badania na Rynku Staromiejskim, Stargard 2017;
 • Greifen in der Keramik. Die Herzöge von Pommern – ihre Abbilder und Heraldik, [w:] Keramik zwischen Werbung, Propaganda und praktischem Gebrauch. Beiträge vom 50. Internationalen Symposium Keramikforschung in Innsbruck 2017, hg. von H. Stadler, L. Obojes, M. Roehmer, (Nearchos 23), Innsbruck 2018, 491-502;
 • Research into Renaissance stove tiles in Western Pomerania, [w:] Keramik in Norddeutschland. Beiträge des 48. Internationalen Symposiums für Keramikforschung vom 14. bis. 16. September 2015 in Mölln, hrsgn. von H.-G. Stephan, (Hallensche Beiträge zur Archäologie des Mittelalters 3), Langenweissbach 2019, s. 142-149;
 • Produktion und Distribution von Keramik im Grenzgebiet von Pommern und Neumark im späten 16. Jahrhundert, [w:] Keramik als Handelsgut. Produktion – Distribution – Konsumption. 49. Internationales Symposium Keramikforschung des Arbeitskreises für Keramikforschung, des LVR-LandesMuseums Bonn, der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland vom 19. bis 23. September 2016 in Bonn, hrsgn. von M. Schmauder u. M. Roehmer, (Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie, Bd. 23), Bonn 2019, s. 205-216;
 • The Bones Have Been Cast. Away. The Attitude of Inhabitants of Chartered Stargard to the Remains of Their Predecessors from Early Middle Ages, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, 32, 2019, s. 25-31;
 • (red.) Archeologia Stargardu, t. 4. Wojna trzydziestoletnia. Pożar miasta w dniu 7 października 1635, Poznań-Stargard 2019;
 • (red.) Archeologia Stargardu. Badania kwartału IX, t. 5,1. Najstarsze ślady osadnictwa, Poznań-Stargard 2019.